دریافت نوبت ویزیت

استفاده از بریس جوئت برای بیماران مسن جهت جلوگیری ازخم شدن بیمار