دریافت نوبت ویزیت

فیلم مصاحبه با بیمار جوانی که زانوی ایکسی داشتند و بدون جراحی در کلینیک آتل اصلاح شدند