دریافت نوبت ویزیت

فیلم مصاحبه با بیمار64 ساله که زانوی پراتزی داشتن و بدون جراحی اصلاح شدن