دریافت نوبت ویزیت

پروتز یا پای مصنوعی برای بیماری که به علت دیابت پای خود را از دست داده بود .